Regulamin Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie

Postanowienia ogólne

§ 1

Prawo do korzystanie ze zbiorów biblioteki ma charakter powszechny. Korzystanie z Biblioteki jest bezpłatne.


§ 2

1.     Podstawa do zapisania Czytelnika do Biblioteki jest udostępnienie danych osobowych. Dane osobowe czytelnika są zapisywane i przechowywane w bazie komputerowej Biblioteki (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133, poz. 883 z póź. zm.)

2.     Przy zapisie zgłaszający powinien:

a)     okazać dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość i miejsce zamieszkania,

b)     wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się do przestrzegania regulaminu.

3.     Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązania rodzice lub opiekunowie prawni.

4.     Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub szkoły.

5.     Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Biblioteki.

6.     Dane wykorzystane będą do celu zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, dochodzenia ew. roszczeń prawnych, prowadzenia statystyk dot. korzystania
z biblioteki. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do zarejestrowania i obsługi czytelnika. Udostępnianie danych nie jest przewidywane.

7.     Biblioteka jest uprawniona do przetwarzania danych Użytkowników na podstawie ustawy
z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( Dz.U. Nr 85 poz. 39 ze zm.).

8.     Biblioteka ma obowiązek przetwarzania numeru PESEL oraz grupy społecznozawodowej wynikający z ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej ( Dz.U. 1996, Nr. 88 poz. 439 ze zm.).

9.     Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawienia.

10.  Czytelnik w chwili zapisywania się do Biblioteki podpisuje zobowiązanie do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

 

 

§ 3

1.     Jednorazowo Czytelnik może wypożyczyć 5 książek na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.

2.     W szczególnych sytuacjach liczba wypożyczonych książek może być większa.

3.     Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.

4.     Na prośbę Czytelnika Biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.

5.     W razie braku książki Czytelnik powinien uzyskać informację , w której z najbliższych bibliotek może znajdować się poszukiwana książka. Na prośbę Czytelnika Biblioteka sprowadza, w miarę możliwości książki z innych bibliotek w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.

6.     Z księgozbioru podręcznego i książek sprowadzanych w ramach wypożyczenia międzybibliotecznego Czytelnik korzystać może tylko na miejscu.

 

§ 4

1.     Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania wypożyczonych książek, powinien zwrócić uwagę na stan książki przed wypożyczeniem i zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.

2.     Za szkody wynikłe z zagubienia lub zniszczenia książki odpowiada Czytelnik. Wysokość odszkodowania ustala bibliotekarz, w zależności od aktualnej wartości rynkowej książki
i stopnia jej uszkodzenia.

3.     Czytelnik może, za zgodą bibliotekarza, dostarczyć inną książkę w zamian za zgubioną lub zniszczoną.

 

§ 5

1.     Za przetrzymanie książek ponad termin określony § 4 ust. 1 Biblioteka pobiera opłaty
w kwocie 1 zł. Za każdy miesiąc po terminie zwrotu.

2.     Czytelnik, do którego Biblioteka wysłała upomnienie pokrywa koszty opłat pocztowych pobierane według aktualnego cennika.

3.     Każde upomnienie zobowiązuje Czytelnika do uiszczenia opłaty za przetrzymywanie książki.

4.     Jeżeli Czytelnik mimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę odmawia zwrotu lub uiszczenia opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

 

Postanowienia końcowe


§ 6

Wszelkie życzenia i zażalenia należy kierować osobiście lub na piśmie do Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie.


§ 7

Czytelnik nie stosujący się  do niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie
w drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki.

 

 

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie

Bożena Stegienko