Nabór na stanowisko – Bibliotekarz

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie ogłasza nabór na wolne stanowisko Bibliotekarza w GBP w Baranowie, ul. Armii Krajowej 49 96-314 Baranów  – pełny etat.

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki humanistyczne – bibliotekoznawstwo, informacja naukowa, kulturoznawstwo, pedagogika, filologia polska,  
 • znajomość formatu Marc 21 dotyczących opracowania książek, filmów, audiobooków,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • stan zdrowia pozwalający na pracę na w/w stanowisku,
 • znajomość przepisów z zakresu funkcjonowania bibliotek.

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy,
 • biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych,
 • swobodne korzystanie z internetu i umiejętność wykorzystywania go w pracy,
 • znajomość rynku wydawniczego,
 • umiejętność pracy z dziećmi i młodzieżą,
 • sumienność, obowiązkowość, zaangażowanie,
 • kandydat powinien posiadać cechy osobowe i umiejętności niezbędne do bezpośredniej pracy z czytelnikami.

 Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • obsługa użytkowników Biblioteki,
 • organizacja form pracy z użytkownikiem biblioteki, służąca popularyzacji czytelnictwa
  i promocja Biblioteki.
 • gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,
 • planowanie i koordynowanie działań promocyjnych (spotkań z autorami, zajęcia czytelnicze dla dzieci, przeprowadzanie konkursów)
 • prowadzenie obowiązującej dokumentacji bibliotecznej (planowanie, statystyka, sprawozdawczość),
 • dbałość o stan powierzonego księgozbioru i mienia biblioteki,

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • CV wraz ze zdjęciem oraz klauzulą:  “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).”
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę,
 • kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
  o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań w stanie zdrowia do wykonywania pracy na stanowisku bibliotekarza,

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy składać  w formie papierowej lub elektronicznie na adres gbpbaranow@onet.eu do dnia 24.02.2020 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej
  w Baranowie ul. Armii Krajowej 49, w godzinach pracy biblioteki (liczy się data wpływu do Biblioteki) z dopiskiem ,,Nabór na stanowisko bibliotekarz”
 • Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Biblioteka zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadamiania o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
 • Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej GBP. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Baranowie zostaną dołączone do jego akt osobowych.
 • Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie 30 dni od zakończenia naboru, zostaną zniszczone.
 • Przewiduje się zawarcie umowy o pracę na okres próbny. Jeżeli pracownik spełni wymagania pracodawcy związane ze  stanowiskiem, po zakończeniu okresu próbnego zostanie zawarta umowa o pracę. Przewidywany termin zatrudnienia marzec 2020.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 46 8560330

 

Bożena Stegienko

Dyrektor GBP w Baranowie

Załączniki:

Nabór na wolne stanowisko – ogłoszenie

Kwestionariusz osobowy

Klauzula informacyjna do procesu rekrutacji

Oświadczenie