Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Gminna Biblioteka Publiczna w Baranowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.biblioteka-baranow.pl

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: styczeń 2019
Oświadczenie sporządzono dnia: 25.09.2020

Dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Kontakt:
Email: gbpbaranow@onet.eu
Telefon: + 48 46 856 03 30
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
 • część udostępnionych plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • wersję kontrastową,
 • wyróżnienie odnośników,
 • powiększenie czcionki.

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia:25 września 2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB.
 • Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.

Zmiana rozmiaru strony

Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:
Firefox, Chrome, Internet Explorer:
[CTRL] oraz[+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz[-] aby pomniejszyć widok

 

O bibliotece

Biblioteka Publiczna w Baranowie z filiami gromadzi zbiory ze wszystkich dziedzin wiedzy, dla wszystkich grup użytkowników. Zbiory mają charakter uniwersalny. Posiada literaturę piękną w języku polskim i angielskim, popularnonaukową oraz zbiory multimedialne (filmy,  audiobooki). Zbiory udostępniane są na miejscu i na zewnątrz. W wypożyczalni jest wolny dostęp do półek. Do dyspozycji uczniów szkół podstawowych i średnich posiada zestaw lektur szkolnych, opracowań, analiz i interpretacji utworów. Biblioteka prenumeruje czasopisma.  Zbiory biblioteczne są systematycznie uzupełniane przez zakup nowości wydawniczych. Stan księgozbioru Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie wraz z filiami na dzień 31.12.2018 r. wynosił 17 907 woluminów książek i 221 woluminów zbiorów specjalnych (filmy i książka mówiona).

Ważnym elementem działalności biblioteki jest udział w ogólnopolskich akcjach promujących czytelnictwo i biblioteki, takich jak: „Tydzień Bibliotek”, „Noc bibliotek” czy „Narodowe czytanie”. Cykliczne spotkania umożliwią organizację warsztatów dostosowanych do potrzeb i zainteresowania uczestników.

W  bibliotece odbywają się również spotkania autorskie. Wśród ważniejszych twórców goszczących w bibliotece wymienić można między innymi Aubenę Grabowską, Grzegorza Kasdepkę, Pawła Berensewicza, Andrzej Philipiuka, Dorotę Gelner,  Wiolettę Piasecką, Wiesława Drabika  i wielu innych.

Poza tym biblioteka oferuje:

 • zbiory regionalne
 • ksero
 • skaner
 • bezpłatny dostęp do Internetu

Poza siedzibą główną działają dwie filie biblioteczne:

 • Filia Biblioteczna w Kaskach
 • Filia Biblioteczna w Golach

Nowy wizerunek Biblioteki

W ramach konkursu grantowego „Kierunek: BIBLIOTEKA” otrzymaliśmy dotację w kwocie 3600 zł. na realizację zewnętrznego systemu identyfikacji według projektu Kierunek: BIBLIOTEKA oraz wsparcie w przygotowaniu projektów oznakowania zewnętrznego Biblioteki w Baranowie oraz Fili w Kaskach. Projekt realizowany był przez Stowarzyszenie na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego „Odblokuj” realizujące konkurs „Kierunek: BIBLIOTEKA” na zlecenie Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

 

 

Historia

faviconPoczątek działalności biblioteki można datować na 1949 rok, kiedy to powołano Gromadzką Bibliotekę Publiczną Gromady Kaski z siedzibą w Baranowie.
Z okresu powstawania biblioteki nie zachowały się żadne dokumenty dotyczące jej uruchomienia i funkcjonowania poza księgą inwentarzową. O działaniu i zmianach organizacyjnych dowiadujemy się z zachowanych sprawozdań statystycznych GUS. Najstarsze z nich pochodzi z 21.03.1953 i dotyczy IV kwartału 1952 roku. To właśnie w nim rok 1949 podano jako datę początku działalności instytucji. Pierwszym organizatorem biblioteki i zarazem jej kierownikiem była nauczycielka Maria Ziętek, która kierowała biblioteką półtora roku. Kierownikiem w roku sprawozdawczym 1952 z którego pochodzi pierwsze sprawozdanie statystyczne, była Jadwiga Bieńka.

Ponadto zachowały się dowody wpływów od roku 1953, sprawozdania opisowe od roku 1962 oraz korespondencja
z biblioteką powiatową i wojewódzką, które potwierdzają działanie placówki w tym okresie. Pierwsza selekcja zbiorów w bibliotece była wykonana w 1952 roku.

Księgozbiór początkowy liczył 500 woluminów. Pierwszy wpis w księdze inwentarzowej pochodzi z roku 1949. Wpisy od nr 1 do 500 są drukowane. Od numeru 501 pojawiły się wpisy wprowadzane długopisem, a rok prowadzenia księgi (1952) pojawia się dopiero od nr 831. Przeważała literatura piękna dla dorosłych oraz encyklopedie i książki
o tematyce rolniczej. Jak wynika ze sprawozdania, w roku 1952 biblioteka była czynna 2 razy w tygodniu po 2 godziny i posiadała 3 punkty biblioteczne. Zgromadziła 1350 książek i 180 czytelników ogółem. W 1962 roku w sprawozdaniu odnotowano działających przy bibliotece siedem punków bibliotecznych, rozmieszczonych w prywatnych domach. Były one zaopatrywane przez bibliotekę gromadzką w Baranowie oraz częściowo przez bibliotekę powiatową. Wymiana w punktach odbywała się dwa razy na kwartał. W tym okresie kierownikiem biblioteki była Jadwiga Zaborowska, która pełniła te funkcję  przez 20 lat. Biblioteka mieściła się w wynajętym niewielki lokalu w budynku parafialnym

W roku 1964 została utworzona filia w Kaskach. Pierwszy wpis w księdze inwentarzowej tej placówki pochodzi z dnia 1 października 1964 roku. Biblioteka zajmowała niewielkie pomieszczenie w prywatnym domu. Powstanie Filii w Cegłowie datuje się na rok 1965. Powstała jako biblioteka gromadzka Gromadzkiej Rady Narodowej w Cegłowie. Pierwszy wpis w księdze inwentarzowej pochodzi z 28 października 1965 roku.

W roku 1975 biblioteka posiadała dwie filie biblioteczne w Kaskach i w Cegłowie oraz aż 16 punktów bibliotecznych. Liczba czytelników wynosiła 1437, w tym 690 w punktach bibliotecznych. Punkty znajdowały się w prywatnych domach, a praca w nich odbywała się społecznie. Dwa razy do roku kierownicy punktów otrzymywali nagrody
z budżetu biblioteki.

W 1983 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Baranowie nadzorowała działalność dwóch filii bibliotecznych – w Kaskach i w Cegłowie oraz 9 punktów bibliotecznych. Liczba czytelników w tym roku wynosiła łącznie 754, w tym 526 to dzieci i młodzież.

Od roku 1986 Dyrektorem biblioteki została Ewa Nogat, która pracowała w bibliotece ponad 10 lat. 2 listopada 1988 roku w budynku, w którym mieściła się biblioteka, wybuchł pożar, co spowodowało zamknięcie placówki do kwietnia 1989 r. Uszkodzeniu uległo 30% księgozbioru.

Biblioteka od początku funkcjonowania zmagała się z trudną sytuacją lokalową. Bardzo często zmieniała ona lokalizacje. Początkowo najmowała pomieszczenia w budynkach prywatnych czy w budynku parafialnym. Od roku 1976 siedzibę miała w Szkole Podstawowej w Drybusie. Od roku 1983 mieściła się w budynku OSP w Baranowie,
w 1985 roku została przeniesiona do lokalu gminnego po klubie rolnika. Filia w Cegłowie w roku 1988 roku została przeniesiona do lokalu w Bożej Woli i tam funkcjonowała przez okres 2 lat. Następnie w roku 1990 została przeniesiona do Gól, gdzie miała lokal w ośrodku zdrowia, a w roku 1992 przeniesiono księgozbiór do budynku szkoły, w którym obecnie funkcjonuje i zajmuje lokal o powierzchni 20 m. W ramach oszczędności finansowych
w połowie 1992 roku zlikwidowano wszystkie punkty biblioteczne.

W roku 1993 sieć placówek bibliotecznych na terenie gminy przedstawiała się następująco:

 • Gminna Biblioteka Publiczna w Baranowie
 • Filia Biblioteczna w Kaskach
 • Filia Biblioteczna w Golach.

W niezmienionej formie działają do dnia dzisiejszego.

W roku 1997 Urząd Gminy w Baranowie otrzymał od Urzędu Rejonowego w Żyrardowie, Wydziału Nadzoru Budowlanego, decyzję o pozwoleniu na dobudowę budynku biblioteki do Szkoły Podstawowej w Baranowie i od tegoż roku biblioteka tam funkcjonuje.

Biblioteki były wyposażone w podstawowe sprzęty bibliotekarskie. Skromne środki budżetowe nie wystarczały na zakup nowoczesnych urządzeń technicznych. W 2005 roku biblioteka zakupiła z własnych środków pierwszy zestaw komputerowy oraz  otrzymała trzy zestawy komputerowe w ramach programu IKONKA, którego patronem było Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. W połowie 2006 roku placówka otrzymała bezpłatny pakiet programu bibliotecznego MAK 4.3A, który jednak nigdy nie został zastosowany. Ponadto zakupiła z własnych środków drukarkę. W 2008 roku dyrektorem  placówki został Cezary Wójcik, który pełnił tę funkcję przez rok. Od  1 marca 2009 roku funkcję dyrektora pełni Bożena Stegienko.

Rok 2009 to początek przeobrażenia biblioteki, jak i wielu innych bibliotek wiejskich w Polsce, dzięki udziałowi
w Programie Rozwoju Bibliotek, który był realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Celem projektu była pomoc tysiącom bibliotek publicznych w całej Polsce w pełnieniu funkcji lokalnych centrów aktywności społecznej. Program Rozwoju Bibliotek to przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzone przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W latach 2009-2015 było realizowane
w ramach partnerstwa z Fundacją Billa i Melindy Gatesów.

Do czerwca 2009 roku jeden bibliotekarz obsługiwał 3 placówki. W roku 2009 roku sytuacja pracownicza uległa znacznej poprawie. Biblioteka otrzymała dodatkowo jeden etat z podziałem na filie, a od września 2010 roku w Fili w Kaskach został zatrudniony bibliotekarz na cały etat, natomiast w Golach zatrudniono pracownika na 15/40 etatu. W 2010 roku w ramach uczestnictwa w Programie Rozwoju Bibliotek biblioteka otrzymała po jednym zestawie komputerowym dla filii bibliotecznych w Kaskach i w Golach (komputer, monitor, urządzenie wielofunkcyjne, aparat cyfrowy). Z Fundacji Orange biblioteka otrzymała refundację kosztów Internetu. Dyrektor przeszedł szereg szkoleń zorganizowanych również przez Program Rozwoju Bibliotek. Do biblioteki głównej i filii w Kaskach zakupiono nowy program biblioteczny Mateusz. Od tego roku rozpoczęto intensywnie wprowadzanie książek do katalogu elektronicznego. W 2010 roku  w Kaskach wyremontowano budynek komunalny z nadbudowanym piętrem o powierzchni 268 mw którym mieści się od tego roku filia biblioteczna. Na remont budynku biblioteka pozyskała środki z funduszy unijnych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 398 752 zł. W nowo wyremontowanym budynku mieszczą się: sala konferencyjna, pomieszczenia biblioteczne (czytelnia z wydzielonym kącikiem dla dzieci i salą komputerową), pokoje biurowe oraz lokal, który zajmuje Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kask i Okolic. Budynek w Kaskach posiada również funkcję wystawienniczą.

W 2011 zatrudniono nowego pracownika na cały etat w bibliotece głównej. Obecnie w bibliotece zatrudnionych jest 5 osób, w tym 3 na cały etat, jeden bibliotekarz w filii w Golach  na 15/40 oraz księgowa na 10/40 etatu.

W 2014 roku zakończono proces tworzenia biblioteki elektronicznej i rozpoczęto wypożyczanie elektroniczne zbiorów oraz został udostępniony katalog centralny on-line dla dyspozycji czytelnika.

zdjęcie budynku bibliotekizdjęcie budynku biblioteki

W 2014 rok biblioteka była laureatem konkursu grantowego „Kierunek: BIBLIOTEKA”, w ramach którego otrzymała dotację w kwocie 3600 zł. na realizację zewnętrznego systemu identyfikacji według projektu „Kierunek: BIBLIOTEKA” oraz pomoc w przygotowaniu projektów oznakowania zewnętrznego Biblioteki w Baranowie oraz Fili w Kaskach. Projekt realizowany był przez Stowarzyszenie na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego „Odblokuj” realizujące konkurs „Kierunek: BIBLIOTEKA” na zlecenie Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

Również w 2016 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Baranowie osiągnęła najwyższą jak dotychczas swojej działalności pozycję w Rankingu bibliotek Rzeczpospolitej. Zajęła 2 miejsce w województwie mazowieckim i 37 w skali kraju na 800 ocenianych polskich bibliotek. 28 listopada 2016 roku dziennik „Rzeczpospolita” i Instytut Książki ogłosiły wyniki szóstej edycji Rankingu Bibliotek. Ranking został sporządzony na podstawie ankiet i danych GUS. W ocenie działalności biblioteki brano pod uwagę powierzchnię biblioteki i filii, wielkość księgozbioru, kwotę pozyskanych środków pozabudżetowych, wielkość dotacji przeznaczonej dla biblioteki. W ocenie uwzględniano także oferowany przez bibliotekę dostęp do nowych mediów: posiadanie strony i katalogu zbiorów on-line  oraz dodatkowe działania  kulturalne .

W maju 2017 roku dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie Bożena Stegienko otrzymała wyróżnienie w konkursie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Mazowiecki Bibliotekarz Roku 2016. Laureatów nagrodzono w  Bibliotece Publicznej m.st Warszawy – Bibliotece Głównej Województwa Mazowieckiego podczas konferencji z Okazji Dnia Bibliotekarza i Jubileuszu 100-lecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Od początku działalności biblioteka uczestniczyła w życiu kulturalnym mieszkańców w Gminie Baranów. Jerst organizatorem lub współorganizatorem wielu wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych w gminie. Podejmuje odważne wyzwania o charakterze organizacyjnym, także przy współudziale innych organizacji działających na terenie gminy. Współpracuje z siecią szkół i przedszkolem gminnym, Młodzieżową Radą Gminy, jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Kask i Okolic.

Do najważniejszych wydarzeń prowadzonych z inicjatywy biblioteki lub przy jej współudziale w szczególności należy zaliczyć:

 • W 2012 biblioteka współorganizowała projekt „Obchody Jubileuszowe 400 – lecia miejscowości i 100 – lecia parafii w Baranowie”. Na realizację obchodów jubileuszowych złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego i otrzymała dotacje w kwocie 21 000,00 zł na realizację w ramach małych projektów działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007 – 2013”. Z projektu wykonano wystawę pod nazwą „Baranów w historii skąpany”. Na 10 tablicach zaprezentowano historię miejscowości i parafii na przestrzeni wieków na podstawie zdjęć i dokumentacji pozyskanych od mieszkańców.
 • Od 2011 roku biblioteka jest organizatorem półkolonii letnich dla dzieci, które od roku 2013 przyjęły nazwę „Podróże z Biblioteką”. Corocznie około 70 dzieci w wieku 7 – 12 lat z terenu gminy Baranów korzysta z takiej formy wypoczynku. Podczas dwóch tygodniowych turnusów dzieci uczą się alternatywnych form spędzania czasu wolnego podczas wakacji, korzystają z dóbr kultury, zwiedzania rekreacyjnego, biorą udział w warsztatach twórczych. Półkolonie zgłaszane są do Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie i rejestrowane w bazie wypoczynku.
 • Od roku 2012 biblioteka jest współorganizatorem „Gminnego Zlotu Rowerowego”, którego gospodarzem jest Ochotnicza Straż Pożarna w Osinach.
 • Spośród działań kulturalnych biblioteki na szczególną uwagę zasługuje wydarzenie współorganizowane z urzędem gminy pod nazwą „Fetting Festiwal”. Pierwszy odbył się w 2013 roku. Fetting Festiwal to wydarzenie kulturalne poświęcone polskiemu artyście, Edmundowi Fettingowi, który w czasach wojennych zamieszkiwał w Baranowie. Fetting utworzył tutaj pierwszy amatorski teatr, czym przyczynił się do pierwszego kroku w kierunku rozwoju kulturalnego okolicy. Festiwal miał formę dwuetapową, składał się z konkursu muzycznego i recitalu gwiazdy wieczoru. Nie licząc głównego bohatera – E. Fettinga – każdy kolejny koncert poświęcony był twórczości innego artysty. Na przestrzeni lat byli to m.in. ks. Jan Twardowski, Alicja Majewska, Jeremi Przybora, Wojciech Młynarski, Zbigniew Wodecki. Przez sześć kolejnych edycji prezenterem festiwalu była Maria Szabłowska, a od 2017 roku ambasadorem festiwalu był Marek Kaliszuk.

Obecnie, za funkcjonowanie biblioteki i jej działalność odpowiadają: Dyrektor – Bożena Stegienko, Katarzyna Puczyńska – bibliotekarz filii w Kaskach, Krystyna Mońka – bibliotekarz w filii w Golach. Obsługę finansowo – księgową prowadzi Małgorzata Nowecka.

Opracowała

Barbara Mierzejek

 

Zobacz również:

Nowy wizerunek Biblioteki

http://www.biblioteka-baranow.pl/wyniki-naboru-nck/

Regulamin – Książka na telefon

Regulamin usługi bibliotecznej Książka na telefon

§1

Prawo korzystania

 1. Z usługi „Książka na telefon” mogą korzystać mieszkańcy Gminy Baranów, którym ze względu na samotne zamieszkiwanie połączone ze złym stanem zdrowia, podeszłym wiekiem lub stopniem niepełnosprawności nie mają innej możliwości wypożyczenia książek.
 2. Usługa dostawy i odbioru książek jest bezpłatna.
 3. Książki można zamawiać w Gminnej Bibliotece Publicznej w Baranowie telefonicznie 46 856 03 30, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 12.00 do 15.00.
 4. Zamówione książki będą dostarczane do domów Czytelników przez pracownika Biblioteki raz w miesiącu we wtorek w godz. od 10.00 do 13.00.
 5. Istnieje możliwość zapisu do Biblioteki osoby niewychodzącej z domu.
 6. Należy wypełnić zobowiązanie dostarczone przez bibliotekarza. Przy zapisie Czytelnik obligatoryjnie podpisuje „Kartę zapisu” jako potwierdzenie poprawności wprowadzonych danych osobowych i adresowych.
 7. Przy kolejnej wizycie bibliotekarz dostarczy kartę biblioteczną wraz z zamówionymi książkami.
 8. Prawo korzystania ze zbiorów Biblioteki nabywa się z chwilą otrzymania karty bibliotecznej.
 9. Wydanie pierwszej karty jest bezpłatne.
 10. Czytelnik zobowiązany jest do informowania Biblioteki o każdorazowej zmianie adresu oraz innych danych zawartych w karcie zapisu.

§2

Wypożyczanie zbiorów bibliotecznych

 1. Czytelnik jednorazowo może wypożyczyć do 5 woluminów (beletrystyka, literatura popularno-naukowa) lub 3 tytułów książki mówionej oraz 5 egz. czasopism.
 2. Usługa obejmuje pomoc Czytelnikowi w doborze odpowiedniej literatury.
 3. Usługa nie obejmuje wypożyczeń książek z księgozbioru podręcznego.
 4. Czytelnik może wypożyczyć materiały biblioteczne na okres 1 miesiąca – z możliwością przedłużenia terminu.
 5. Czytelnik może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych Czytelników.

§3

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie zażalenia należy kierować do Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2017 roku.

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie
Bożena Stegienko

Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie

Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie
Uchwała Nr XVIII/83/2016
Rady Gminy Baranów
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Baranowie

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt. 9 h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015r. poz. 1515 z późn. zm.), oraz art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 poz. 406 z późn. zm.) Rada Gminy w Baranowie uchwala, co następuje:

§ 1

Gminnej Bibliotece Publicznej w Baranowie nadaje statut w brzmieniu, stanowiącym załącznik do niniejszej ustawy.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baranów.

§ 3

Traci moc uchwała nr.XI/62/2007 z dnia 21 listopada 2007 roku w sprawie statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie.

§ 4

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Roman Bodych

Regulamin korzystania z Czytelni Internetowej

ZASADY OGÓLNE

§ 1

Czytelnia internetowa jest bezpłatna i ogólnie dostępna.
Korzystanie z Internetu służy wyłącznie do celów edukacyjnych a przede wszystkim jest pomocą w nauce, zbieraniu informacji i zdobywaniu wiedzy. Użytkownik jest zobowiązany do wpisania się do rejestru odwiedzin. Wpis do rejestru jest jednoznaczny z przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Ze stanowiska komputerowego można korzystać 30 minut, sesja może być wydłużona lub skrócona w zależności od liczby osób oczekujących. Decyzję podejmuje bibliotekarz.

Podczas korzystania ze stanowiska komputerowego obowiązuje zakaz:

 • korzystania z telefonów komórkowych;
 • spożywania posiłków i napojów;
 • palenia tytoniu;

Użytkownik komputera musi posiadać podstawową wiedzę obsługi komputera i programów.

Użytkownikowi nie wolno:
a. korzystać z komputera bez zgody i obecności bibliotekarza,
b. instalować własnego oprogramowania,
c. zmieniać konfiguracji oprogramowania zainstalowanego na lokalnym dysku twardym komputera,
d. przechowywać na stanowisku pracy magnesów i metali magnesowych,
e. używać dyskietek, płyt i innych nośników nieznanego pochodzenia,
f. otwierać i korzystać ze stron o charakterze pornograficznym, wulgarnym, rasistowskim.

 

ZASADY KOŃCOWE

§ 2

W przypadku naruszenia zasad użytkowania nastąpi natychmiastowe przerwanie sesji. Użytkownik odpowiada finansowo za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego powstałe z jego winy. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie
Bożena Stegienko

Regulamin Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie

Zarządzenie nr 09/2017

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z materiałów i usług Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie

 

Na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012, poz. 642), §7 Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie wprowadzonego Uchwałą nr XVIII/83/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz § 2 pkt.2 Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaktorowie wprowadzonego Zarządzeniem Nr 2/2016 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie z dnia 03 lutego 2016 r. zarządza się co następuje:

§1

Wprowadza się „Regulamin korzystania z materiałów i usług Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie ”, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Treść Regulaminu  podaje się do wiadomości czytelników.

§3

Traci moc Zarządzenie nr 12/2013 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej  w Baranowie
z dnia 31 grudnia  2013r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z materiałów
i usług Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dyrektor Biblioteki
Bożena Stegienko

                                                                                                        

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 09/2017
Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie z dnia 29.12.2017r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW I USŁUG GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BARANOWIE

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Regulamin korzystania z materiałów i usług Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady korzystania z materiałów i usług we wszystkich placówkach Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie.

§2

 1. Udostępnianie zbiorów i usług bibliotecznych Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie, jest ogólnie dostępne i odbywa się według zasad określonych niniejszym Regulaminem.
 2. Biblioteka może pobierać opłaty (art. 14 ust.2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r.
  o bibliotekach (Dz. U. z 1997r. nr 85, poz.539 ze zm.) za:
 • niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
 • upomnienie wysłane pocztą,
 • uszkodzenie, zniszczenie lub zagubienie materiałów bibliotecznych,
 • wyrobienie duplikatu karty bibliotecznej,
 • koszt przesyłki materiałów bibliotecznych pozyskanych na zasadach wypożyczeń międzybibliotecznych,
 • usługi reprograficzne,
 • wydruki z komputera.
 1. Wysokość opłat określona jest w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§3

 1. Osoby zamierzające korzystać z usług Biblioteki zobowiązane są do przedłożenia dokumentu tożsamości ze zdjęciem: dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport/kartę stałego pobytu (w przypadku cudzoziemców) w celu dokonania zapisu w elektronicznej bazie zarejestrowanych użytkowników Biblioteki i wydania karty bibliotecznej.
 2. Warunkiem korzystania z usług Biblioteki jest wypełnienie oświadczenia (wzór załącznik nr 2) oraz  zobowiązanie się własnoręcznym podpisem do przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu.
 3. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiada i podpisuje oświadczenie  rodzic lub opiekun prawny, przedkładając dowód osobisty i numer PESEL dziecka.
 4. W bazie przechowywane są następujące dane: nazwisko i imię, PESEL, płeć, adres stałego pobytu lub/i tymczasowego zameldowania/ zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, przynależność do grupy społeczno-zawodowej (wg klasyfikacji GUS), opcjonalnie  –adres tymczasowego pobytu lub imię i nazwisko oraz adres opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej.
 5. Użytkownik zobowiązany jest poinformować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania
  i numeru telefonu .

§4

 1. Dane osobowe czytelników są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku i mogą być wykorzystane wyłącznie do:
 • rejestracji wypożyczeń,
 • prowadzenia statystyki bibliotecznej,
 • egzekwowania zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
 1. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zarejestrowania i obsługi czytelnika.
 2. Administratorem danych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Baranowie.

§5

 1. Biblioteka udostępnia zbiory biblioteczne w wypożyczalniach – na zewnątrz i na miejscu.
 2. Czytelnicy mają wolny dostęp do zbiorów.

§6

 1. Na terenie Bibliotek obowiązuje zakaz palenia tytoniu, papierosów, e-papierosów, środków i urządzeń zawierających nikotynę, zażywania narkotyków oraz innych środków odurzających, picia alkoholu oraz spożywania posiłków i picia napojów.
 2. Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych używek oraz brak przestrzegania zasad higieny osobistej nie mogą przebywać w lokalu Biblioteki.
 3. Zabronione jest zachowanie uciążliwe dla innych użytkowników oraz zakłócające świadczenie usług bibliotecznych, m.in. prowadzenie głośnych rozmów, głośne nastawianie odtwarzaczy osobistych oraz korzystanie z telefonów komórkowych
 4. Zabronione są wszelkie działania powodujące niszczenie materiałów bibliotecznych w czasie czytania.
 5. Zabronione jest wprowadzanie zwierząt na teren biblioteki, z wyjątkiem psów przewodników.
 6. Bibliotekarz ma prawo wyprosić użytkownika nie przestrzegającego zasad współżycia społecznego.

§7

Osoby zapisujące się do Biblioteki zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i podpisania oświadczenia potwierdzającego ten fakt oraz potwierdzenie odbioru karty bibliotecznej uprawniającej do korzystania z usług Biblioteki. Złożenie podpisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie Regulaminu oraz na przetwarzanie danych osobowych do celów statystycznych i ewentualnych roszczeń prawnych za nieuregulowane zobowiązania wobec Biblioteki.

 

Rozdział II

Karty Biblioteczne

§8

 1. Podczas dokonywania zapisu użytkownikom wydawane są karty biblioteczne.
 2. Na karcie bibliotecznej znajduje się napis „Gminna Biblioteka Publiczna w Baranowie ul. Armii Krajowej 49, 96-314 Baranów 468560330 gbpbaranow@onet.eu Filia w Kaskach adres mailowy i Filia w Golach adres mailowy. Imię i nazwisko numer karty, numer  identyfikacyjny PIN oraz kod kreskowy.

§9

Karta biblioteczna obowiązuje w Gminnej Bibliotece Publicznej w Baranowie  i Filiach w Kaskach i Golach.

§10

Użytkownik zobowiązany jest do okazania karty z chwilą korzystania z usług Biblioteki.

§11

Za osoby niepełnoletnie wypożyczeń z użyciem karty bibliotecznej mogą dokonywać rodzice lub opiekunowie prawni; w przypadku osób chorych lub niepełnosprawnych  –  również  inne  osoby  upoważnione przez posiadacza karty.

§12

 1. Osoba, która utraciła kartę, zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia o  tym fakcie Gminną Bibliotekę Publiczna w Baranowie osobiście lub telefonicznie. W przeciwnym razie zostanie obciążona kosztami wynikłymi z posługiwania się kartą przez osoby nieuprawnione.
 2. Od momentu powiadomienia o utracie karty odpowiedzialność za skutki posługiwania się kartą przez osoby nieuprawnione przejmuje Biblioteka.
 3. Wydanie pierwszej karty jest bezpłatne.

 

Rozdział III

Zasady i warunki wypożyczania zbiorów bibliotecznych

§13

 

 1. Czytelnik może wypożyczyć jednorazowo łącznie do 10 egz. zbiorów (książki, audiobooki, filmy) przy czym:
 • książki i audiobooki na okres 30 dni z możliwością przedłużenia terminu zwrotu
 • filmy na okres 7 dni z możliwością przedłużenia terminu zwrotu
 1. Termin zwrotu ulega automatycznie wydłużeniu w przypadku gdy wypada w dniu, w którym Biblioteka jest nieczynna. O zmianie terminu zwrotu informuje czytelnika bibliotekarz.
 2. Termin zwrotu można przedłużyć przed jego upływem osobiście, telefonicznie lub przez stronę internetową Biblioteki, jeśli wypożyczona pozycja nie została wcześniej zarezerwowana przez innego użytkownika. Zwrot przedłuża się o kolejne 30 dni dla książek
  i audiobooków oraz 7 dni dla filmów. Prolongata może być udzielona tylko jeden raz.
 3. Jeżeli czytelnik nie zwraca wypożyczonych zbiorów w terminie określonym niniejszym Regulaminem, jego konto zostaje automatycznie zablokowane do momentu uregulowania zobowiązań wobec Biblioteki. Konto czytelnika pozostaje zablokowane do momentu uregulowania należności za przetrzymywanie książek poza regulaminowym terminem, przy czym pierwsza kara zostaje darowana po ustnym upomnieniu od bibliotekarza.
 4. Wypożyczający może zarezerwować do 5 materiałów bibliotecznych aktualnie wypożyczonych przez innych użytkowników. Zarezerwowane materiały należy odebrać
  w ciągu 10 dni od zwrócenia ich przez poprzednich użytkowników. Po tym terminie rezerwacje są anulowane.
 5. Na podstawie pisemnego zamówienia złożonego przez czytelnika, Biblioteka sprowadza
  z innych bibliotek książki, których nie posiada we własnym księgozbiorze /wypożyczenia międzybiblioteczne/.
 6. Materiały biblioteczne wypożyczone przez Bibliotekę w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych udostępnia się czytelnikom na okres 14 dni.
 7. Materiały biblioteczne wypożyczane z innych bibliotek  pozostają w Bibliotece przez okres 2 tygodni, licząc od dnia wypożyczenia  książki przez Bibliotekę.
 8. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek. Powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 9. Obowiązki czytelnika w przypadku zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki reguluje załącznik nr 1.
 10. Jeżeli czytelnik, mimo upomnienia pisemnego lub telefonicznego, odmawia zwrotu książki lub uiszczenia opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

 

Rozdział IV

Warunki korzystania z księgozbioru podręcznego

§15

 1. Korzystanie z księgozbioru podręcznego odbywa się za pośrednictwem bibliotekarza.
 2. Zbiory regionalne , słowniki i encyklopedie są wypożyczane czytelnikom na miejscu.
 3. Zbiory zgromadzone w czytelni podlegają wy pożyczeniom krótkoterminowym.
 4. W ramach wypożyczeni krótkoterminowych czytelnik może wypożyczyć maksymalnie 2 woluminy na okres 7 dni.
 5. Wypożyczenia krótkoterminowe wchodzą w ogólny limit wypożyczeni czytelnika
  i nie podlegają prolongacie
 6. Niedotrzymanie terminu zwrotu wypożyczonych krótkoterminowo zbiorów powoduje:
 • blokadę konta czytelnika
 • naliczanie przez system opłaty za każdy dzień przetrzymanej książki
 1. Dostęp do czasopism bieżących jest wolny.
 2. Czytelnik może wypożyczyć do domu  czasopisma na okres 7 dni

 

Rozdział V

Usługi

§16

 1. Biblioteka świadczy odpłatnie usługi reprograficzne (zgodnie z postanowieniami Ustawy „O prawie autorskim i prawach pokrewnych” ) – załącznik nr 1.
 2. Nie wykonuje się odbitek reprograficznych:
 • rękopisów, starych druków, oryginalnych fotografii, grafik, rzadkich i cennych druków,
 • egzemplarzy w złym stanie zachowania,
 • wydawnictw, których kopiowanie jest niemożliwe ze względów technicznych (duży format, oprawa uniemożliwiająca całkowite otwarcie dokumentu.)

 

Rozdział VI

Warunki korzystania z Internetu i programów multimedialnych

§17

 1. Z dostępu do komputerów i Internetu mogą korzystać tylko osoby zapisane do Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie.
 2. Logowanie do Internetu odbywa się za pomocą karty bibliotecznej.
 3. Bibliotekarz przydziela użytkownikowi stanowisko komputerowe.
 4. Z Pracowni komputerowej mogą korzystać grupy zorganizowane.

 

§18

 1. Korzystanie z Internetu i programów multimedialnych jest bezpłatne.
 2. Korzystanie z Internetu służy do celów edukacyjnych, jest pomocą w nauce, zbieraniu informacji i zdobywaniu wiedzy.
 3. Czynności wykonywane w sieci internetowej są rejestrowane.
 4. Ze stanowisk internetowych mogą korzystać dzieci i młodzież w wieku szkolnym, studenci oraz osoby dorosłe.
 5. Osoby korzystające z Internetu zobowiązane są do przedstawienia karty bibliotecznej w celu dokonania wpisu do ewidencji.
 6. Użytkownik może korzystać z własnych nośników elektronicznych (dyski, CD, DVD),
 7. Ze stanowiska komputerowego można korzystać przez 60 minut.
 8. Sesja może być wydłużona w zależności od liczby i potrzeb oczekujących. Decyzję podejmuje bibliotekarz.
 9. Biblioteka umożliwia korzystanie z własnego laptopa w miejscu wyznaczonym przez bibliotekarza przy czym Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za jego ewentualne uszkodzenie, kradzież lub utratę danych.

§19

Dźwięk odtwarzany podczas pracy programów multimedialnych i sprzętu muzycznego może być emitowany tylko przez słuchawki.

§20

 1. Użytkownik chcący samodzielnie korzystać z komputera lub tabletu musi posiadać elementarną wiedzę z ich obsługi.
 2. Użytkownik chcący korzystać z Internetu powinien:
 • zapoznać się z regulaminem,
 • korzystać z zainstalowanego oprogramowania,
 • zgłaszać wszelkie uszkodzenia sprzętu i systemu w momencie ich zauważenia.
 1. Użytkownikowi nie wolno:
 • zmieniać konfiguracji oprogramowania zainstalowanego na lokalnym dysku twardym komputera oraz instalacji oprogramowania przeniesionego z serwerów dostępnych w Internecie,
 • korzystać z komputera do działalności komercyjnej, masowo rozsyłać treści o charakterze reklamowym (tzw. spam),
 • zapisywać danych w pamięci komputera. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne usunięcie lub modyfikację danych przez innych użytkowników,
 • prowadzić działań powodujących dewastację lub uszkodzenia sprzętu,
 • łamać zabezpieczenia systemu,
 • samodzielne usuwać usterek w działaniu oprogramowania oraz urządzeń stanowiących wyposażenie stanowisk komputerowych,
 • otwierać i korzystać ze stron o charakterze pornograficznym, wulgarnym, rasistowskim, rażących uczucia innych lub dobre obyczaje,
 • użytkownikowi nie wolno bez wiedzy bibliotekarza zmieniać przydzielonego stanowiska komputerowego,
 1. Internet nie może być narzędziem do popełniania czynów niezgodnych z prawem.

 

§21

 1. Pracownik Biblioteki ma prawo blokowania dostępu do określonych danych lub usług oraz monitorowania poczynań osób korzystających z komputerów.
 2. W przypadku naruszenia zasad użytkowania nastąpi natychmiastowe przerwanie sesji.
 3. Użytkownik odpowiada finansowo za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego powstałe z jego winy.
 4. Za osoby niepełnoletnie ponoszą odpowiedzialność rodzice lub opiekunowie prawni.

§22

 1. Użytkownik może odpłatnie dokonać wydruku – załącznik nr 1.
 2. Użytkownik może kopiować informacje o ile nie jest to sprzeczne z prawem autorskim.

 

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

§23

 1. Użytkownik  nie stosujący się do przepisów Regulaminu może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki.
 2. Od decyzji tej czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie, a od jego decyzji do Wójta Gminy Baranów.
 3. Skargi i wnioski użytkownicy mogą kierować do Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie.

§24

 1. Zmiany postanowień regulaminu dokonuje się w trybie zarządzenia Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie
 2. Bieżące komunikaty adresowane do Użytkowników zamieszczane są na stronie internetowej www.biblioteka–baranow.pl oraz w lokalach: Biblioteki gminnej i filiach.

§25

Regulamin obowiązuje od 02.01.2018r.

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania z materiałów i usług Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie.

 

Cennik opłat pobieranych przez Bibliotekę

(zgodnie z Ustawą z dnia 27 czerwca 1997.art.14 ptk.2).

 1. za wykonanie usług reprograficznych z książek, komputera i innych materiałów ustala się następujące ceny :
 1. odbitka jednostronna A4 0,30 zł (czarno-biała)
 2. odbitka dwustronna A4 0,60 zł (czarno-biała)
 3. odbitka jednostronna A4 0,60zł (kolor)
 4. odbitka dwustronna A4 1.20 (kolor)

Odbitki kolorowe Biblioteka wykonuje maksymalnie do 10 stron.

 1. Za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych:
 1. książka – 0,10 zł od każdego woluminu za każdy dzień po terminie zwrotu.
 2. audiobooki – 0,10 zł za każdy dzień po terminie zwrotu
 3. filmy – 0 ,10 zł za każdy dzień po terminie zwrotu
 1. Za upomnienie wysłane pocztą do czytelnika: biblioteka pobiera opłaty kosztów wysłania upomnienia zgodny z cennikiem Poczty Polskiej.
 2. Za uszkodzenie, zniszczenie lub zagubienie materiałów bibliotecznych Użytkownik jest zobowiązany:
 1. odkupić takie same lub po uzgodnieniu z pracownikiem Biblioteki inne publikacje, o nie mniejszej wartości i przydatne Bibliotece,
 1. jeśli odkupienie jest niemożliwe, Użytkownik płaci ekwiwalent pieniężny ustalany każdorazowo przez bibliotekarza w wysokości co najmniej aktualnej ceny rynkowej uszkodzonego/zagubionego materiału  bibliotecznego,
 2. jeśli uszkodzenie/zagubienie wypożyczonych materiałów bibliotecznych nastąpiło wskutek wypadku losowego (pożar, kradzież, powódź itp.), Biblioteka może odstąpić od odszkodowania po przedłożeniu odpowiedniego zaświadczenia upoważnionych do tego organów,
 3. jeżeli po zagubieniu lub zniszczeniu jednego tomu dzieła wielotomowego czytelnik nie jest w stanie odkupić brakującego tomu, wpłaca równowartość lub odkupuje całe dzieło.
 1. Za wydanie kolejnej karty bibliotecznej: opłata wynosi 3 zł.

 

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu korzystania z materiałów i usług Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie:

załącznik 2 do regulaminu