Regulamin Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie

Zarządzenie nr 09/2017

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z materiałów i usług Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie

 

Na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012, poz. 642), §7 Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie wprowadzonego Uchwałą nr XVIII/83/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz § 2 pkt.2 Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaktorowie wprowadzonego Zarządzeniem Nr 2/2016 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie z dnia 03 lutego 2016 r. zarządza się co następuje:

§1

Wprowadza się „Regulamin korzystania z materiałów i usług Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie ”, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Treść Regulaminu  podaje się do wiadomości czytelników.

§3

Traci moc Zarządzenie nr 12/2013 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej  w Baranowie
z dnia 31 grudnia  2013r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z materiałów
i usług Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dyrektor Biblioteki
Bożena Stegienko

                                                                                                        

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 09/2017
Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie z dnia 29.12.2017r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW I USŁUG GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BARANOWIE

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Regulamin korzystania z materiałów i usług Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady korzystania z materiałów i usług we wszystkich placówkach Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie.

§2

 1. Udostępnianie zbiorów i usług bibliotecznych Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie, jest ogólnie dostępne i odbywa się według zasad określonych niniejszym Regulaminem.
 2. Biblioteka może pobierać opłaty (art. 14 ust.2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r.
  o bibliotekach (Dz. U. z 1997r. nr 85, poz.539 ze zm.) za:
 • niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
 • upomnienie wysłane pocztą,
 • uszkodzenie, zniszczenie lub zagubienie materiałów bibliotecznych,
 • wyrobienie duplikatu karty bibliotecznej,
 • koszt przesyłki materiałów bibliotecznych pozyskanych na zasadach wypożyczeń międzybibliotecznych,
 • usługi reprograficzne,
 • wydruki z komputera.
 1. Wysokość opłat określona jest w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§3

 1. Osoby zamierzające korzystać z usług Biblioteki zobowiązane są do przedłożenia dokumentu tożsamości ze zdjęciem: dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport/kartę stałego pobytu (w przypadku cudzoziemców) w celu dokonania zapisu w elektronicznej bazie zarejestrowanych użytkowników Biblioteki i wydania karty bibliotecznej.
 2. Warunkiem korzystania z usług Biblioteki jest wypełnienie oświadczenia (wzór załącznik nr 2) oraz  zobowiązanie się własnoręcznym podpisem do przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu.
 3. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiada i podpisuje oświadczenie  rodzic lub opiekun prawny, przedkładając dowód osobisty i numer PESEL dziecka.
 4. W bazie przechowywane są następujące dane: nazwisko i imię, PESEL, płeć, adres stałego pobytu lub/i tymczasowego zameldowania/ zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, przynależność do grupy społeczno-zawodowej (wg klasyfikacji GUS), opcjonalnie  –adres tymczasowego pobytu lub imię i nazwisko oraz adres opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej.
 5. Użytkownik zobowiązany jest poinformować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania
  i numeru telefonu .

§4

 1. Dane osobowe czytelników są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku i mogą być wykorzystane wyłącznie do:
 • rejestracji wypożyczeń,
 • prowadzenia statystyki bibliotecznej,
 • egzekwowania zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
 1. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zarejestrowania i obsługi czytelnika.
 2. Administratorem danych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Baranowie.

§5

 1. Biblioteka udostępnia zbiory biblioteczne w wypożyczalniach – na zewnątrz i na miejscu.
 2. Czytelnicy mają wolny dostęp do zbiorów.

§6

 1. Na terenie Bibliotek obowiązuje zakaz palenia tytoniu, papierosów, e-papierosów, środków i urządzeń zawierających nikotynę, zażywania narkotyków oraz innych środków odurzających, picia alkoholu oraz spożywania posiłków i picia napojów.
 2. Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych używek oraz brak przestrzegania zasad higieny osobistej nie mogą przebywać w lokalu Biblioteki.
 3. Zabronione jest zachowanie uciążliwe dla innych użytkowników oraz zakłócające świadczenie usług bibliotecznych, m.in. prowadzenie głośnych rozmów, głośne nastawianie odtwarzaczy osobistych oraz korzystanie z telefonów komórkowych
 4. Zabronione są wszelkie działania powodujące niszczenie materiałów bibliotecznych w czasie czytania.
 5. Zabronione jest wprowadzanie zwierząt na teren biblioteki, z wyjątkiem psów przewodników.
 6. Bibliotekarz ma prawo wyprosić użytkownika nie przestrzegającego zasad współżycia społecznego.

§7

Osoby zapisujące się do Biblioteki zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i podpisania oświadczenia potwierdzającego ten fakt oraz potwierdzenie odbioru karty bibliotecznej uprawniającej do korzystania z usług Biblioteki. Złożenie podpisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie Regulaminu oraz na przetwarzanie danych osobowych do celów statystycznych i ewentualnych roszczeń prawnych za nieuregulowane zobowiązania wobec Biblioteki.

 

Rozdział II

Karty Biblioteczne

§8

 1. Podczas dokonywania zapisu użytkownikom wydawane są karty biblioteczne.
 2. Na karcie bibliotecznej znajduje się napis „Gminna Biblioteka Publiczna w Baranowie ul. Armii Krajowej 49, 96-314 Baranów 468560330 gbpbaranow@onet.eu Filia w Kaskach adres mailowy i Filia w Golach adres mailowy. Imię i nazwisko numer karty, numer  identyfikacyjny PIN oraz kod kreskowy.

§9

Karta biblioteczna obowiązuje w Gminnej Bibliotece Publicznej w Baranowie  i Filiach w Kaskach i Golach.

§10

Użytkownik zobowiązany jest do okazania karty z chwilą korzystania z usług Biblioteki.

§11

Za osoby niepełnoletnie wypożyczeń z użyciem karty bibliotecznej mogą dokonywać rodzice lub opiekunowie prawni; w przypadku osób chorych lub niepełnosprawnych  –  również  inne  osoby  upoważnione przez posiadacza karty.

§12

 1. Osoba, która utraciła kartę, zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia o  tym fakcie Gminną Bibliotekę Publiczna w Baranowie osobiście lub telefonicznie. W przeciwnym razie zostanie obciążona kosztami wynikłymi z posługiwania się kartą przez osoby nieuprawnione.
 2. Od momentu powiadomienia o utracie karty odpowiedzialność za skutki posługiwania się kartą przez osoby nieuprawnione przejmuje Biblioteka.
 3. Wydanie pierwszej karty jest bezpłatne.

 

Rozdział III

Zasady i warunki wypożyczania zbiorów bibliotecznych

§13

 

 1. Czytelnik może wypożyczyć jednorazowo łącznie do 10 egz. zbiorów (książki, audiobooki, filmy) przy czym:
 • książki i audiobooki na okres 30 dni z możliwością przedłużenia terminu zwrotu
 • filmy na okres 7 dni z możliwością przedłużenia terminu zwrotu
 1. Termin zwrotu ulega automatycznie wydłużeniu w przypadku gdy wypada w dniu, w którym Biblioteka jest nieczynna. O zmianie terminu zwrotu informuje czytelnika bibliotekarz.
 2. Termin zwrotu można przedłużyć przed jego upływem osobiście, telefonicznie lub przez stronę internetową Biblioteki, jeśli wypożyczona pozycja nie została wcześniej zarezerwowana przez innego użytkownika. Zwrot przedłuża się o kolejne 30 dni dla książek
  i audiobooków oraz 7 dni dla filmów. Prolongata może być udzielona tylko jeden raz.
 3. Jeżeli czytelnik nie zwraca wypożyczonych zbiorów w terminie określonym niniejszym Regulaminem, jego konto zostaje automatycznie zablokowane do momentu uregulowania zobowiązań wobec Biblioteki. Konto czytelnika pozostaje zablokowane do momentu uregulowania należności za przetrzymywanie książek poza regulaminowym terminem, przy czym pierwsza kara zostaje darowana po ustnym upomnieniu od bibliotekarza.
 4. Wypożyczający może zarezerwować do 5 materiałów bibliotecznych aktualnie wypożyczonych przez innych użytkowników. Zarezerwowane materiały należy odebrać
  w ciągu 10 dni od zwrócenia ich przez poprzednich użytkowników. Po tym terminie rezerwacje są anulowane.
 5. Na podstawie pisemnego zamówienia złożonego przez czytelnika, Biblioteka sprowadza
  z innych bibliotek książki, których nie posiada we własnym księgozbiorze /wypożyczenia międzybiblioteczne/.
 6. Materiały biblioteczne wypożyczone przez Bibliotekę w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych udostępnia się czytelnikom na okres 14 dni.
 7. Materiały biblioteczne wypożyczane z innych bibliotek  pozostają w Bibliotece przez okres 2 tygodni, licząc od dnia wypożyczenia  książki przez Bibliotekę.
 8. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek. Powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 9. Obowiązki czytelnika w przypadku zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki reguluje załącznik nr 1.
 10. Jeżeli czytelnik, mimo upomnienia pisemnego lub telefonicznego, odmawia zwrotu książki lub uiszczenia opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

 

Rozdział IV

Warunki korzystania z księgozbioru podręcznego

§15

 1. Korzystanie z księgozbioru podręcznego odbywa się za pośrednictwem bibliotekarza.
 2. Zbiory regionalne , słowniki i encyklopedie są wypożyczane czytelnikom na miejscu.
 3. Zbiory zgromadzone w czytelni podlegają wy pożyczeniom krótkoterminowym.
 4. W ramach wypożyczeni krótkoterminowych czytelnik może wypożyczyć maksymalnie 2 woluminy na okres 7 dni.
 5. Wypożyczenia krótkoterminowe wchodzą w ogólny limit wypożyczeni czytelnika
  i nie podlegają prolongacie
 6. Niedotrzymanie terminu zwrotu wypożyczonych krótkoterminowo zbiorów powoduje:
 • blokadę konta czytelnika
 • naliczanie przez system opłaty za każdy dzień przetrzymanej książki
 1. Dostęp do czasopism bieżących jest wolny.
 2. Czytelnik może wypożyczyć do domu  czasopisma na okres 7 dni

 

Rozdział V

Usługi

§16

 1. Biblioteka świadczy odpłatnie usługi reprograficzne (zgodnie z postanowieniami Ustawy „O prawie autorskim i prawach pokrewnych” ) – załącznik nr 1.
 2. Nie wykonuje się odbitek reprograficznych:
 • rękopisów, starych druków, oryginalnych fotografii, grafik, rzadkich i cennych druków,
 • egzemplarzy w złym stanie zachowania,
 • wydawnictw, których kopiowanie jest niemożliwe ze względów technicznych (duży format, oprawa uniemożliwiająca całkowite otwarcie dokumentu.)

 

Rozdział VI

Warunki korzystania z Internetu i programów multimedialnych

§17

 1. Z dostępu do komputerów i Internetu mogą korzystać tylko osoby zapisane do Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie.
 2. Logowanie do Internetu odbywa się za pomocą karty bibliotecznej.
 3. Bibliotekarz przydziela użytkownikowi stanowisko komputerowe.
 4. Z Pracowni komputerowej mogą korzystać grupy zorganizowane.

 

§18

 1. Korzystanie z Internetu i programów multimedialnych jest bezpłatne.
 2. Korzystanie z Internetu służy do celów edukacyjnych, jest pomocą w nauce, zbieraniu informacji i zdobywaniu wiedzy.
 3. Czynności wykonywane w sieci internetowej są rejestrowane.
 4. Ze stanowisk internetowych mogą korzystać dzieci i młodzież w wieku szkolnym, studenci oraz osoby dorosłe.
 5. Osoby korzystające z Internetu zobowiązane są do przedstawienia karty bibliotecznej w celu dokonania wpisu do ewidencji.
 6. Użytkownik może korzystać z własnych nośników elektronicznych (dyski, CD, DVD),
 7. Ze stanowiska komputerowego można korzystać przez 60 minut.
 8. Sesja może być wydłużona w zależności od liczby i potrzeb oczekujących. Decyzję podejmuje bibliotekarz.
 9. Biblioteka umożliwia korzystanie z własnego laptopa w miejscu wyznaczonym przez bibliotekarza przy czym Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za jego ewentualne uszkodzenie, kradzież lub utratę danych.

§19

Dźwięk odtwarzany podczas pracy programów multimedialnych i sprzętu muzycznego może być emitowany tylko przez słuchawki.

§20

 1. Użytkownik chcący samodzielnie korzystać z komputera lub tabletu musi posiadać elementarną wiedzę z ich obsługi.
 2. Użytkownik chcący korzystać z Internetu powinien:
 • zapoznać się z regulaminem,
 • korzystać z zainstalowanego oprogramowania,
 • zgłaszać wszelkie uszkodzenia sprzętu i systemu w momencie ich zauważenia.
 1. Użytkownikowi nie wolno:
 • zmieniać konfiguracji oprogramowania zainstalowanego na lokalnym dysku twardym komputera oraz instalacji oprogramowania przeniesionego z serwerów dostępnych w Internecie,
 • korzystać z komputera do działalności komercyjnej, masowo rozsyłać treści o charakterze reklamowym (tzw. spam),
 • zapisywać danych w pamięci komputera. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne usunięcie lub modyfikację danych przez innych użytkowników,
 • prowadzić działań powodujących dewastację lub uszkodzenia sprzętu,
 • łamać zabezpieczenia systemu,
 • samodzielne usuwać usterek w działaniu oprogramowania oraz urządzeń stanowiących wyposażenie stanowisk komputerowych,
 • otwierać i korzystać ze stron o charakterze pornograficznym, wulgarnym, rasistowskim, rażących uczucia innych lub dobre obyczaje,
 • użytkownikowi nie wolno bez wiedzy bibliotekarza zmieniać przydzielonego stanowiska komputerowego,
 1. Internet nie może być narzędziem do popełniania czynów niezgodnych z prawem.

 

§21

 1. Pracownik Biblioteki ma prawo blokowania dostępu do określonych danych lub usług oraz monitorowania poczynań osób korzystających z komputerów.
 2. W przypadku naruszenia zasad użytkowania nastąpi natychmiastowe przerwanie sesji.
 3. Użytkownik odpowiada finansowo za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego powstałe z jego winy.
 4. Za osoby niepełnoletnie ponoszą odpowiedzialność rodzice lub opiekunowie prawni.

§22

 1. Użytkownik może odpłatnie dokonać wydruku – załącznik nr 1.
 2. Użytkownik może kopiować informacje o ile nie jest to sprzeczne z prawem autorskim.

 

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

§23

 1. Użytkownik  nie stosujący się do przepisów Regulaminu może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki.
 2. Od decyzji tej czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie, a od jego decyzji do Wójta Gminy Baranów.
 3. Skargi i wnioski użytkownicy mogą kierować do Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie.

§24

 1. Zmiany postanowień regulaminu dokonuje się w trybie zarządzenia Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie
 2. Bieżące komunikaty adresowane do Użytkowników zamieszczane są na stronie internetowej www.biblioteka–baranow.pl oraz w lokalach: Biblioteki gminnej i filiach.

§25

Regulamin obowiązuje od 02.01.2018r.

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania z materiałów i usług Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie.

 

Cennik opłat pobieranych przez Bibliotekę

(zgodnie z Ustawą z dnia 27 czerwca 1997.art.14 ptk.2).

 1. za wykonanie usług reprograficznych z książek, komputera i innych materiałów ustala się następujące ceny :
 1. odbitka jednostronna A4 0,30 zł (czarno-biała)
 2. odbitka dwustronna A4 0,60 zł (czarno-biała)
 3. odbitka jednostronna A4 0,60zł (kolor)
 4. odbitka dwustronna A4 1.20 (kolor)

Odbitki kolorowe Biblioteka wykonuje maksymalnie do 10 stron.

 1. Za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych:
 1. książka – 0,10 zł od każdego woluminu za każdy dzień po terminie zwrotu.
 2. audiobooki – 0,10 zł za każdy dzień po terminie zwrotu
 3. filmy – 0 ,10 zł za każdy dzień po terminie zwrotu
 1. Za upomnienie wysłane pocztą do czytelnika: biblioteka pobiera opłaty kosztów wysłania upomnienia zgodny z cennikiem Poczty Polskiej.
 2. Za uszkodzenie, zniszczenie lub zagubienie materiałów bibliotecznych Użytkownik jest zobowiązany:
 1. odkupić takie same lub po uzgodnieniu z pracownikiem Biblioteki inne publikacje, o nie mniejszej wartości i przydatne Bibliotece,
 1. jeśli odkupienie jest niemożliwe, Użytkownik płaci ekwiwalent pieniężny ustalany każdorazowo przez bibliotekarza w wysokości co najmniej aktualnej ceny rynkowej uszkodzonego/zagubionego materiału  bibliotecznego,
 2. jeśli uszkodzenie/zagubienie wypożyczonych materiałów bibliotecznych nastąpiło wskutek wypadku losowego (pożar, kradzież, powódź itp.), Biblioteka może odstąpić od odszkodowania po przedłożeniu odpowiedniego zaświadczenia upoważnionych do tego organów,
 3. jeżeli po zagubieniu lub zniszczeniu jednego tomu dzieła wielotomowego czytelnik nie jest w stanie odkupić brakującego tomu, wpłaca równowartość lub odkupuje całe dzieło.
 1. Za wydanie kolejnej karty bibliotecznej: opłata wynosi 3 zł.

 

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu korzystania z materiałów i usług Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie:

załącznik 2 do regulaminu