Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie

Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie
Uchwała Nr XVIII/83/2016
Rady Gminy Baranów
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Baranowie

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt. 9 h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015r. poz. 1515 z późn. zm.), oraz art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 poz. 406 z późn. zm.) Rada Gminy w Baranowie uchwala, co następuje:

§ 1

Gminnej Bibliotece Publicznej w Baranowie nadaje statut w brzmieniu, stanowiącym załącznik do niniejszej ustawy.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baranów.

§ 3

Traci moc uchwała nr.XI/62/2007 z dnia 21 listopada 2007 roku w sprawie statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie.

§ 4

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Roman Bodych