Regulamin korzystania z Czytelni Internetowej

ZASADY OGÓLNE

§ 1

Czytelnia internetowa jest bezpłatna i ogólnie dostępna.
Korzystanie z Internetu służy wyłącznie do celów edukacyjnych a przede wszystkim jest pomocą w nauce, zbieraniu informacji i zdobywaniu wiedzy. Użytkownik jest zobowiązany do wpisania się do rejestru odwiedzin. Wpis do rejestru jest jednoznaczny z przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Ze stanowiska komputerowego można korzystać 30 minut, sesja może być wydłużona lub skrócona w zależności od liczby osób oczekujących. Decyzję podejmuje bibliotekarz.

Podczas korzystania ze stanowiska komputerowego obowiązuje zakaz:

  • korzystania z telefonów komórkowych;
  • spożywania posiłków i napojów;
  • palenia tytoniu;

Użytkownik komputera musi posiadać podstawową wiedzę obsługi komputera i programów.

Użytkownikowi nie wolno:
a. korzystać z komputera bez zgody i obecności bibliotekarza,
b. instalować własnego oprogramowania,
c. zmieniać konfiguracji oprogramowania zainstalowanego na lokalnym dysku twardym komputera,
d. przechowywać na stanowisku pracy magnesów i metali magnesowych,
e. używać dyskietek, płyt i innych nośników nieznanego pochodzenia,
f. otwierać i korzystać ze stron o charakterze pornograficznym, wulgarnym, rasistowskim.

 

ZASADY KOŃCOWE

§ 2

W przypadku naruszenia zasad użytkowania nastąpi natychmiastowe przerwanie sesji. Użytkownik odpowiada finansowo za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego powstałe z jego winy. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie
Bożena Stegienko